Alternativní fond Pohoda

Více než investice

O nás

Legální vymezení ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je správcem společných investic ve smyslu ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy právnickou osobou provádějící správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, zapsanou dle ust. § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, v příslušném seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, jenž je veden Českou národní bankou, přičemž Česká národní banka nad těmito subjekty a jejich činností nevykonává regulační dohled.

Podstatou institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním je činnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., shromažďujícího, spravujícího a investujícího v určitém zařízení, tj. v ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA, majetek vložený investory, ve prospěch těchto investorů v zásadě obdobně, jako to činí investiční společnost v případě správy (obhospodařování) investičního fondu, aniž by však taková činnost podléhala související robustní regulaci České národní banky. Otevírá tak investorům možnost společně investovat v zásadě obdobně jako prostřednictvím investičního fondu do projektů, které se svou povahou příliš nehodí pro tradiční, širšímu okruhu osob určená investiční schémata, a správci možnost takové investice, s vynaložením náležité odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, spravovat při relativně nižší míře regulatorní zátěže.

Tato nižší míra regulace činnosti je však vyvážena některými zákonnými omezeními (legální zákazy): a) zákaz shromažďovat v alternativním fondu peněžní prostředky od veřejnosti, b) zákaz překročit zákonem stanovený rozhodný limit spravovaného majetku.

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA bude investovat v obchodních případech souvisejících s pořízením nemovitých věcí (financování kupní ceny nebo peněžního vypořádání za převod nebo přechod vlastnického práva k nemovité věci) a v obchodních případech investiční výstavby nemovitých věcí (tj. financování realizace nemovitostních developerských projektů), přičemž pořízením nemovité věci se pro tento účel rozumí též nabytí vlastnického práva třetí osobou, které je ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA pro tento účel a v rámci schváleného financování konkrétního obchodního případu, poskytován úvěr či zápůjčka z investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, výhradně však za předpokladu, že je splněna základní podmínka nezbytná (tj. zřízení věcného zajištění ve formě zástavního práva k nemovité věci nebo ve formě zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci), která podrobněji specifikována dále.


Základní podmínkou nezbytnou (conditio sine qua non) pro vynakládání náležité odborné péče a zachování zásad potřebné opatrnosti ve věci správy majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, a tedy základním pravidlem nepřipouštějícím výjimku pro investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, je existence věcně-právního zajištění každé realizované investice ve formě zřízení zástavního práva k nemovité věci (v případě nemovitostních investic) nebo zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci (v případě investic do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní developerský projekt, za předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem nemovité věci – tj. pozemku či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského projektu a současně či následně bude k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění realizované investice).


ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytování rozvojového kapitálu, a to i bez vstupu do vlastnické struktury financované společnosti, při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, poskytovat různé formy financování a spolufinancování projektů, např. formou poskytnutí účelových projektových či provozních úvěrů a zápůjček, formou převzetí již existujících úvěrů a zápůjček, dále formou mezaninového financování, které představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu a využívá se při získání finančních prostředků v případech realizace projektů, kdy běžné úvěrové (bankovní) financování není výhodné nebo není aktuálně dostupné, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované investice.


ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné.


ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může nabývat uvedené nemovitosti výstavbou, nebo za účelem dalšího zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba samotná je vždy realizována na účet fondu třetí osobou k takové činnosti oprávněnou, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné existence věcného zajištění realizované investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, v rámci realizace svých investičních cílů, uskutečnit převzetí jmění obchodní korporace, pokud to platné právní předpisy umožní. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může veškeré výše uvedené majetkové hodnoty pořizovat (ať již koupí nebo výstavbou), prodávat a pronajímat, pořizovat tyto majetkové hodnoty s využitím zápůjček a úvěrů, přičemž v případě investice do výstavby budou finanční prostředky fondu uvolňovány v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací. Uvolnění finančních prostředků je podmíněno doložením písemných dokumentů dokládajících provedení daných výkonů a činností.


ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, v rámci realizace svých investičních cílů, rozdělovat budovy na jednotky na základě prohlášení vlastníka budovy dle příslušného zákona, prodávat a pronajímat jednotky vzniklé na základě prohlášení vlastníka budovy dle příslušného zákona, v souvislosti s výše uvedenými činnostmi může ALTERNATIVNÍ FOND POHODA sjednávat a uzavírat k budovám, jednotkám, rozestavěným budovám a
rozestavěným jednotkám ve svém vlastnictví zástavní smlouvy, k zajištění hypotéčních úvěrů budoucích kupujících na financování koupě těchto budov a jednotek podle kupních smluv nebo smluv o smlouvách budoucích kupních.Strategická alokace jednotlivých složek majetku fondu není stanovena, poměry jednotlivých složek majetku fondu nejsou stanoveny, řídí je vedoucí osoby správce ALTERNATIVNÍ FOND POHODA (tj. osoby jež
jsou členy správní rady akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), dle aktuální situace na trhu a v závislosti na očekávaném vývoji trhů. Je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů složek majetku fondu.


ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je určen investorům, kteří se chtějí podílet na vizích, strategii a investičních záměrech správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), přičemž aktiva, která budou do ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA pořizována, budou jen taková aktiva, která si je ochotna koupit sama akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. Ke změně investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA může dojít výhradně jen tehdy, pokud by se jednalo o změnu přímo vyvolanou změnou příslušné právní úpravy nebo v důsledku pravomocného rozhodnutí ČNB o omezení rozsahu investiční strategie.

účast investorů

Právní povaha účasti spolupracujících investorů, jako podílníků ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků, za účelem společného investování a zhodnocení tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, dosahovaného v rámci podnikatelské činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (resp. ve formální rovině — podnikatelské činnosti jeho správce, akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), a to v rozsahu a mezích, jež jsou vymezeny tímto Statutem. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA ke správě zpravidla formou úpisu investičních akcií akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Emisní podmínky jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti s konkrétními investičními záměry, na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále investován. Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.

Bořivojova 2574/13a, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha

Ing. Michal Šuchaň - předseda správní rady
+420 777 216 586, suchan@fond-pohoda.cz

Tomáš Solar - člen správní rady
+420 606 090 088, solar@fond-pohoda.cz

info@fond-pohoda.cz